Hlavní - 9.5. Hranice - 24.5. Plzeň - 31.5.-1.6. Ostrava - 6.6. České Budějovice - 26.7. Uherský Brod - 8.8. Hradec Králové

26.7.2024 - Zlínská věž

Propozice - Přihláška - Startovka - Partneři

Organizace:
GDPR:

Odesláním formuláře uděluji tímto souhlas MV-generálnímu ředitelství HZS ČR a pořadateli závodu (dále jen správce), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících předpisů, zpracovával výše uvedené osobní údaje za účelem zveřejnění na webových stránkách správce a v časopisu 112 a dále (svůj souhlas vyjadřuji vlastnoručním zaškrtnutím příslušné položky):

* startovní a výsledkové listiny, diplomy a poháry,
* fotografie, či jiné vyobrazení údajů pro své organizační a propagační materiály, či pro archivní záznamy, nebo pro zpravodajství,
* zvukový záznam, či zvukový obrazový záznam pro své organizační a propagační materiály, či pro archivní záznamy, nebo pro zpravodajství.

Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů.

A dále beru na vědomí, že mám právo:
- vzít kterýkoli svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoli zpět,
- požádat o informaci, jaké osobní údaje o mi správce zpracovává,
- požádat správce o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si přístup k mým osobním údajům a tyto údaje nechat aktualizovat či opravit,
- požádat o opravu, o omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování, nebo zažádat o výmaz mých osobních údajů, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje pořadatele nebo Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Upozorňujeme, že souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů odesláním údajů činí dobrovolně a k udílení souhlasu nesmí být jakkoliv nucen. Udělení souhlasu je právem subjektu údajů, nikoli povinností.

* Povinné položky


© 2024 HZS Zlínského kraje